Three Nostalgias
Three Nostalgias

oil on canvas in five parts
34 x 58 inches (86 x 147 cm)